Prize money: € 10.100
Breeder: Joachim Hufenstuhl

Christofolini H

bay / 14y / G / RHEIN / 104AT37

Additional informations
Jumping level: 1.60m
Canto

2002 - HOLST | xx: 44.93%

Canturo

1995 - HOLST | xx: 42.78%

ISJ: 1.60m

Cantus

1981 - HOLST | xx: 28.13%

Fara

1991 - HOLST | xx: 56.65%

-

Limbus

1991 - HOLST | xx: 57.82%

Flair I

1991 - HOLST | xx: 37.5%

-

-

-

-

-

-

-

  hippomundo