Prize money: € 205
Breeder: Karina Rohrmoser

Little Chico

bay / 12y / G / HOLST / 104XC78

Additional informations
Jumping level: IEV 1*
Landos

1989 - HOLST | xx: 56.25%

Lord

1967 - HOLST | xx: 75%

Ladykiller xx

1961 - TB | xx: 100%

Viola

1961 - HOLST | xx: 50%

Uta V

1982 - HOLST | xx: 37.5%

Calypso I

1973 - HOLST | xx: 31.25%

Melissa

1975 - HOLST | xx: 43.75%

Claire 94

2005 - HOLST | xx: 23.25%

Cassiano 3

2001 - HOLST | xx: 46.1%

Cassini I

1988 - HOLST | xx: 39.85%

Zivia

1985 - HOLST | xx: 53.13%

Flora V

1991 - HOLST

Grundyman xx

1979 - TB | xx: 100%

Hede

1971 - HOLST | xx: 50%

  hippomundo